Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Hur man förhindrar föroreningar i vattnet

  Postat av ,
  Hur man förhindrar föroreningar i vattnet

  Det finns ungefär 80 typer av vanligt förekommande vattenföroreningar som innebär en betydande risk för din hälsa. Som exempel kan vi ta olika former av mikrobiella föroreningar som patogena organismer och bakterier, som inte kan upptäckas med blotta ögat. Organiska föroreningar, till exempel spår av gödningsmedel och tungmetaller, kan också de vara väldigt svåra att upptäcka. Ofta tar det månader innan samhällsfunktionen ens blir medveten om att det förekommer en vattenförorening och tyvärr ser man oftast problemet först när människor börjar bli sjuka.

  Förhindra vattenföroreningar innan det blir en hälsorisk

  • Använd kolfilter för att absorbera organiska föroreningar som bekämpningsmedel, bensin/olja och bly
  • Använd UV-filtrering för att eliminera mikrobiella föroreningar som patogena organismer och bakterier
  • Använd omvänd osmos för att ta bort eventuella kvarvarande partiklar i vattnet, inklusive nitrater, bekämpningsmedel, metaller och mineraler.

  De fem vanligaste föroreningarna i ditt dricksvatten

  När vattnet rinner och bildar bäckar, floder och sjöar och sedan filtreras genom stenar och mark, kommer det oundvikligen att komma i kontakt med en rad mindre önskvärda ämnen som alla kan tas upp i vattnet. Alla vattenkällor kommer därför helt naturligt att innehålla olika föroreningar, vare sig det är på naturlig väg eller inte. Dessa är de fem vanligaste föroreningarna som vi ser i vårt dricksvatten idag.

  Bakterier och virus

  1. Nitrater

  Nitrater är en samling kemikalier som vi hittar i gödningsmedel, gödsel och annat flytande avfall som släpps ut från septiktankar. Regn och nederbörd gör att det blir avrinning från gårdar, vilket i sin tur gör att gödningen rinner ut i våra vattendrag. Naturliga bakterier som finns i marken omvandlar sedan gödningsmedlet till nitrater och förorenar på så vis den naturliga dricksvattenförsörjningen.

  Nitrater räknas som en akut förorening, vilket innebär att de personer som utsatts för föroreningen kan bli sjuka inom timmar eller dagar efter en enskild exponering. Nitrater påverkar röda blodkroppars förmåga att transportera syre i kroppen. Höga nivåer av nitrater i vattnet utgör inte så mycket av ett hot mot friska vuxna människor, eftersom drabbade röda blodkroppar snabbt kan återhämta sig. De kan dock gör akut skada för spädbarn eftersom spädbarn har svårt att omvandla methemoglobin till hemoglobin.

  Du bär absolut åtgärda dricksvatten som innehåller mer än 50 mg nitrat/l.

  Bacteria and viruses bandera

  2. Bakterier och virus

  Någon form av bakterier finns i alla vattenförsörjningar, men ett fåtal kan vålla allvarlig skada när det gäller människors hälsa. E. coli är en sådan bakterie, som oftast finns i tarmen hos vanligtvis friska nötkreatur eller i tarmen hos infekterade människor.

  Vattendrag som rinner nära bondgårdar med boskap kan bli smittade med E. coli till följd av att regnvattnet tar med sig spillning. Detta gäller även vatten som som resulterats av stormar, oväder, avloppsvatten och/eller översvämningar, vilket innebär att även vattenkällor i och i närheten av storstäderna är mottagliga för bakteriell kontaminering.

  Bakterier som E. coli kan orsaka magbesvär, feber och kräkningar. I mer allvarliga fall kan lunginflammation och hjärnhinneinflammation uppstå. De flesta återhämtar sig från E. coli inom en vecka, dock kan spädbarn och andra utsatta grupper drabbas av livshotande komplikationer.

  Arsenik bandera

  3. Arsenik

  Arsenik är en tungmetall som förekommer naturligt i sten och sediment. Omfattande gruvaktivitet, vissa geokemiska förhållanden i underjordiska källor och användning av bekämpningsmedel kan göra så att arsenik letar sig in i vår vattenförsörjning.

  Arsenik anses vara en kronisk förorening och långvarig exponering av arsenik har länge varit känd att orsaka cancer i urinblåsa, njurar, lever, prostata och lungor samt ge hudskador. Arsenik har också förknippats med hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Om ett foster utsätts för exponering under graviditeten kan detta försämra den kognitiva utvecklingen hos spädbarn innan de ens är födda.

  För dricksvatten har man inom EU satt ett gränsvärde på 10 µg/L.

  Fluorid

  4. Fluorid

  Fluorid är en naturlig mineral som finns i jorden. När grundvatten filtreras genom marken upplöses mineralen, vilket resulterar i låga nivåer av fluor i nästan all vattenförsörjning.

  I USA förespråkar tandläkarna fluorberikning i vattnet då den påvisats minskat tandrötan i landet med uppemot 25 %. Men bevis tyder på att för mycket fluor kan göra mer skada än nytta. Överexponering av fluor under de första åtta levnadsåren kan orsaka fluoros, vilket är ett tillstånd som lämnar vita märken, mörka fläckar eller märkbara ihåliga gropar i tänderna. Om man exponeras av för höga halter under en längre tid ökar risken för osteofluoros, då fluorid lagras i benvävnaden, vilket leder till ledsmärta, stelhet och minskad rörlighet. Enligt Livsmedelsverket bedöms vattnet som otjänligt vid en fluoridhalt på 1,5 mg/l.

  Bly

  5. Bly

  Bly är en annan tungmetall som kan hitta fram genom det kommunala vattenledningsnätet. Vanligtvis kommer inte bly från en naturlig källa utan är många gånger ett resultat av vårt föråldrade vattenledningssystem som för dricksvatten till människors hushåll. Barn som växer utsätts för en ännu större risk eftersom en växande kropp absorbera bly lättare, vilket i sin tur ger skadliga effekter på både hjärna och nervsystem. Bly är även ett problem för vuxna eftersom exponering kan orsaka hjärt- och kärlproblem, ökat blodtryck, minskad njurfunktion och reproduktionsproblem.

  Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 10 mikrogram per liter.

  Hur man förhindrar förorenat dricksvatten

  Det finns några enkla steg du kan följa för att se till att ditt vatten är helt fritt från dessa vanliga föroreningar. Genom kolfiltrering används kol för att avlägsna organiska gifter från vattnet. Filtret tar också upp föroreningar så som bekämpningsmedel, bensin/olja och till och med tungmetaller som bly. Kolfiltrering är emellertid vanligtvis inte effektiv mot vattenburna bakterier, virus och patogena organismer.

  Ett UV-vattenfilter kommer då väl till hands eftersom det avlägsnar osynliga patogena organismer från vattnet. UV-ljus eliminerar bakteriens reproduktionsmöjligheter, vilket säkerställer att vatten är helt rent och 99,9999% patogenfritt. Enbart UV-ljus som reningskälla är dock inte tillräckligt eftersom det inte avlägsnar organiska material, så som kemikalier och metaller.

  Den mest effektiva filtreringen som finns är omvänd osmos, som tar bort alla upplösta partiklar från vattnet - allt från nitrater och bekämpningsmedel till metaller och mineraler, genom att tvinga vatten genom ett mikrofilter.

  Om du inte använder ett vattenfilter och du misstänker att din vattenförsörjning kan vara förorenad är det viktigt att du begär en vattenanalys från kommunen. Detta gäller även om du har egen brunn, där du själv ansvarar för vattenkvaliteten och att hålla brunnen i gott skick.

  Anta aldrig att din vattentillförsel är helt felfri. Be om analys om det behövs och använd alltid lämplig filtrering där du kan.

  Vattenmaskin till kontoret
  Kontakta en Waterlogic-expert för att få rådgivning om det bäst lämpade systemet för ditt företag.