Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Hur renas dricksvattnet i din stad?

  Postat av ,
  Hur renas dricksvattnet i din stad?

  En stads vattenrening är avgörande för att kunna tillhandahålla säkert, drickbart vatten till orts- befolkningen. VA-företag har ansvaret att se till att den kommunala vattenförsörjningen fungerar, så vi kan känna oss säkra när vi dricker kranvatten. Myndigheter övervakar också vattenkvaliteten för att se till att potentiella föroreningar aldrig utgör ett hot mot folkhälsan. Vattnet passerar olika steg i reningsprocessen innan det når ditt hem - med filtrering och rening blir vi av med en mängd föroreningar, inklusive tungmetaller, organiska föreningar och gifter orsakade av människan.

  Ditt vatten måste gå igenom ett komplext system av olika reningsprocesser för att få bort föroreningar, bakterier och parasiter och på så sätt göra det drickbart. Dessutom måste VA-företagen rena vattnet på ett sådant sätt att det förblir rent och luktar gott när det banar sin väg till ditt kontor eller ditt hem. När vi fyller på ett vattenglas från kranen, tar vi för givet att det är säkert att dricka men har du någonsin tänkt på vad som egentligen sker när ditt lokala vatten renas? Hur mycket känner du till om de specifika processer som ditt vatten måste gå igenom för att det ska bli godtagbart dricksvatten?

  Varför behöver vi rena vårt vatten?

  I Sverige får lokala vattenföretag sin leverans från ytvattnet och grundvattnet, vilka båda är mottagliga för miljöföroreningar och som därför kan ge förorenat vatten.

  Ytvatten inkluderar sjöar, floder och bäckar. Hälften av den svenska befolkningen förlitar sig på ytvatten som deras primära vatten. Den andra hälften fördelar sig mellan det vi kallar naturligt och konstgjort grundvatten. Det naturliga grundvattnet är grävda eller borrade brunnar och konstgjort grundvatten är vatten som får passera genom ett markgruslager för att renas. Problem kan uppstå när vattnet sipprar genom stenar och mark, då det kan ta upp tungmetaller, så som arsenik.

  Ett vattenkraftverk i Memphis, Tennessee, har försökt avlägsna arsenik och andra giftiga ämnen som finns i grundvatten eftersom myndigheterna är oroliga för att detta kommer att förorena den huvudsakliga dricksvattenförsörjningen för cirka 650 000 människor. I Armenien, Wisconsin, är lokalbefolkningen nu även oroliga för att duscha eftersom otillräcklig reglering har gjort det möjligt för jordbruken att släppa ut alltför stora nivåer av nitrater i grundvattnet.

  Det är Livsmedelsverket som verkställer regler och riktlinjer för dricksvattenförsörjningen i Sverige idag och som säkerställer att vattnet är tryggt att konsumera. De kräver att vårt dricksvatten håller en hög kvalitet och har satt upp krav och regelverk på hur dricksvattnet ska renas och skötas för att kunna distribueras ut till allmänheten.

  Hur renas vatten?

  Vatten genomgår en strikt reningsprocess för att ta bort eventuella föroreningar som kan utgöra ett hot mot vår hälsa. Vilken reningsprocess man väljer beror på vilken typ av vatten man renar.

  För ytvatten behövs oftast en mer krävande reningsprocess:

  1. Intag

  Vattnet tas från ett vattendrag.

  2. Silning

  Råvatten silas från löv och alger med en så kallad korgbandssil.

  3. Pumpstation

  Pumparna ser till att det är rätt mängd vatten som pumpas vidare.

  4. Aluminiumsulfat tillsätts.

  The final water treatment stage is disinfection with chlorine. This process not only removes remaining pathogens, but keeps the water supply clean as it passes through the pipeline.

  5. Flockningskammare

  Här bildar aluminiumsulfatet flockar som binder sig till partiklar och andra organismer.

  6. Sedimentering

  Flockarna sjunker till botten och stannar där.

  7. Sandfilter

  Vattnet leds vidare till ett sandfilter där vattnet filtreras.

  8. Kolfilter

  Vattnet är nu klart och rent men för att all smak och lukt ska försvinna så pumpas vattnet genom ett kolfilter.

  9. UV-desinficering

  10. PH-justering och tillsättning av en aning klor.

  Fördelarna och fallgroparna med att behandla vatten

  Medan alla kommunala vattenförsörjningar genomgår en standardreningsprocess, kan ditt vatten genomgå olika nivåer av rening beroende på var vattnet kommer ifrån. Grundvatten är oftare lättare att rena än ytvatten. Man behöver dock ta hänsyn till ämnen som kan läcka ut i vattnet då det går genom berggrund och sten. Som exempel kan vi nämna fluor och uran. Även vägsalter och bekämpningsmedel förekommer ibland i grundvatten. Ofta räcker det dock att rena vattnet med följande process:

  • Vatten pumpas upp från brunnen
  • Luftning (oxidation)
  • Snabbfiltrering
  • Justering av PH-värdet
  • Desinficering

  All vattenförsörjning kräver också desinficering för att garantera att vattnet blir och förblir riskfritt att använda. Vanligtvis använder man klor, ozon eller ultraviolett ljus för att desinficera vattnet.

  Klor är effektivt när det gäller att eliminera mikrobiella bakterier och det är troligtvis därför hela 64 % av USA:s vattenreningssystem använder klor som desinfektionsmedel. Vissa konsumenter gillar dock inte lukten och smaken av klorerat vatten. Studier tyder på att biprodukter av klor även kan öka risken för cancer med upp till 93%.

  Riskerna förknippade med klor har fått företag att undersöka alternativa sätt att desinficera vatten. Ozon är ett sätt att få bort bakterier från det behandlade vattnet. Detta kräver dock fortfarande att man tillsätter klor eftersom ozon inte kan hålla vattnet fritt från föroreningar när det har lämnat reningsanläggningen.

  En annan desinfektionsmetod är ultraviolett ljus: UV-ljus från en lampa eliminerar både virus och bakterier.

  Fungerar alltid vattenrening?

  Trots hög standard och noggrann övervakning är vattenrening inte alltid så effektivt som man skulle önska. Vi uppmanas allt oftare att koka vårt dricksvatten. Oftast får vi denna rekommendation eftersom det kan finnas mikroorganismer i vattnet som kan göra oss sjuka. För tillfället gäller denna rekommendation i Ljungbyhed och Riseberga. I augusti i år gick Sollefteå kommun ut med samma rekommendation och i juni var det Liatorpborna som drabbades.

  Den vanligaste orsaken till att man uppmanas koka dricksvattnet är att man upptäckt koliforma bakterier i vattnet. Dricker du vattnet utan att först koka det löper du risk att drabbas av kräkningar och diarré.

  Vattenautomater garanterar rent, fräscht dricksvatten

  Det finns bara ett sätt att se till att din vattenförsörjning är helt fri från fara - att installera ett reningssystem med filter.

  En vattenautomat har en mängd olika tekniker för att säkerställa att ditt vatten är helt rent. Automaten börjar oftast med en fantastisk kolfiltrering som tar bort klor, bly och diverse kemiska medel. Detta följs av mikrobiologisk rening med UV-ljus för att eliminera 99.9999% av alla bakterier (inklusive E. Coli, Salmonella och Hepatit). Detta är en process som garanterar rent vatten och som är 100% kemikaliefri.

  Om du känner dig osäker på om din lokala vattenförsörjning verkligen fungerar som den ska, kontakta oss på Waterlogic. Våra experter kan rekommendera den vattenautomat som är perfekt för just dig och som skyddar dig och ditt kontor från eventuella vattenföroreningar.

  Hur renas dricksvattnet i din stad?
  Kontakta en Waterlogic-expert för att få rådgivning om det bäst lämpade systemet för ditt företag.